KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Burmistrz Reszla otrzymał wotum zaufania

W piątkowe popołudnie 14 czerwca 2019 roku, w Sali konferencyjnej miejskiego ratusza odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Reszlu. Sesja ta była wyjątkowa z trzech powodów.

Pierwszy z nich to udzielenie absolutorium Burmistrzowi Reszla Markowi Janiszewskiemu.

Nowością w porządku obrad była związana z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym debata nad „Raportem o stanie gminy” oraz udzielenie wotum zaufania burmistrzowi. Od tej kadencji samorządy zobligowane są do tworzenia raportu o stanie gminy za rok poprzedni i przeprowadzenia debaty.

Dokument ten obok sprawozdania z wykonania budżetu stanowi źródło informacji o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w gminie. Raport przedstawia działalność organu wykonawczego Gminy – Burmistrza Reszla w zakresie realizacji zadań własnych gminy, wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Reszlu, jak również zadań zleconych gminie, realizowanych na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu.

Po zapoznaniu z treścią raportu podejmowana jest uchwała o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi. Reszelscy Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Reszla Markowi Janiszewskiemu a następnie również jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu Beata Subocz złożyła gratulację burmistrzowi, natomiast burmistrz podziękował Radnym Rady Miejskiej w Reszlu za dotychczasową współpracę. Następnie w krótkim wystąpieniu podziękował współpracownikom Urzędu Gminy.

    

Dodatkowe informacje