Gospodarka odpadami


Pod pojęciem gospodarki odpadami rozumie się wytwarzanie i gospodarowanie odpadami , zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, odzysk , w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscem unieszkodliwiania odpadów.

Jest to działalność prowadzona przez gminy na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w ramach gospodarki komunalnej.

Zarówno postęp cywilizacyjny, jak i stopniowy wzrost poziomu życia ludzi powoduje, że ilość produkowanych w Polsce odpadów zwiększa się z roku na rok. Dlatego gospodarka odpadami na terenie gminy prowadzona musi być w sposób zorganizowany i przemyślany.

W obowiązującej aktualnie ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z dnia 14 grudnia 2012 r.) zarysowana została hierarchia działań, które powinny być podejmowane w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami:

  • po pierwsze zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilości odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

  • po drugie zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstaniu odpadów,

  • po trzecie zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi

Problem gospodarki odpadami komunalnymi w ostatnich latach spowodowany jest znacznym przyrostem odpadów, w szczególności opakowaniowych. Nowy system gospodarki odpadami polega na prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” ich powstawania, czyli w domu. Jego podstawowym celem jest wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów wszelkich składników, które można poddać odzyskowi. System opiera się głównie na organizowaniu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych (makulatura, plastik i szkło), oddzielaniu składników organicznych nadających się do kompostowania oraz wyeliminowaniu odpadów niebezpiecznych.

Bez uczestnictwa mieszkańców nowoczesna gospodarka odpadami nie może zaistnieć , dlatego też Gmina Reszel stara się opracowywać i udoskonalać nowe formy edukacji i informacji z zakresu podejmowanych działań.