Obowiązki Gminy


Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości GMINA zobowiązana jest do:
1) zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
2) wyłonienia w drodze przetargu  przedsiębiorcy , którego zadaniem będzie odbiór i zagospodarowanie  odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych,
3) utworzenia i utrzymywania ogólnodostępnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy będą nieodpłatnie przekazywać odpady tzw. problemowe ( wielkogabarytowe, niebezpieczne itp.)
4) osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
5) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu;
7) dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,