Obowiązki właściciela nieruchomości

 Zgodnie z ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

 

 Do obowiązków  właściciela nieruchomości  należy:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów w ilości i wielkości odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów, w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel,
2) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
3) złożenie , w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) wnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca