Brak prawidłowej segregacji odpadów – co to oznacza dla właściciela?


W przypadku zadeklarowanej segregacji w odpadach zmieszanych nie mogą znajdować się odpady, które mieszkańcy zobowiązali się gromadzić oddzielnie tj.:

1) odpady zielone;
2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);
3) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
4) tworzywa sztuczne (plastik) i metale;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) opakowania wielomateriałowe.

Gdy mieszkaniec  zadeklaruje segregację odpadów , a przedsiębiorca zgłosi i udokumentuje sprzeczne z deklaracją postępowanie z odpadami komunalnymi, opłata zostanie naliczona jak za odpady zmieszane, a więc wg wyższej stawki.