Przeterminowane leki


LEKARSTWA I INNE MEDYKAMENTY
PRZETERMINOWANE LUB NIEWYKORZYSTANE


Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, a wyrzucone do „domowych śmieci” stanowią także poważne zagrożenia dla środowiska. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn.

Przeterminowane leki wymagają specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub powinny być poddane termicznej utylizacji.

Zbiórka prowadzona jest następująco:

  1. w pojemnikach  przeznaczonych do zbiórki tego typu odpadów w postaci: tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, maści, proszków oraz roztworów w zamkniętych opakowaniach – pojemnik do zbiórki tego typu odpadów znajduje sie np. w przychodni zdrowia , aptece,
  2. w PSZOK – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Reszlu przy ul. Warmińska 18 – jako punkcie ogólnodostępnym, gdzie można dostarczać wszystkie rodzaje wymienionych wyżej odpadów nieodpłatnie  przez cały rok.