Nowy system gospodarki odpadami


Nowy system gospodarki odpadami startuje

 1 lipca 2013 roku!

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie wprowadza zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, obowiązującym do tej pory w każdej gminie.

Nowe przepisy zobowiązują wszystkie samorządy, a więc również Gminę Reszel, do odbioru od właścicieli nieruchomości wytwarzanych przez nich odpadów komunalnych.

 

CO NOWY SYSTEM OZNACZA DLA KAŻDEGO RESZELAKA?

1) Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu:
- odbierze od mieszkańców każdy rodzaj odpadów - zarówno odpady selektywnie zebrane jak i zmieszane,
- poinformuje mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów  – zarówno tych zbieranych selektywnie, zmieszanych, i innych np. wielkogabarytowych, tj. w jakie dni jakie odpady będą odbierane oraz jak często.
2) Stawka opłaty jest stawką niezależną od ilości wyrzuconych śmieci – i będzie naliczana od liczby mieszkańców.
3) Opłata za odpady posegregowane jest niższa – opłaca się więc segregować odpady.
4) Rada Miejska w Reszlu uchwaliła stawki za odbiór odpadów komunalnych
- za odpady segregowane – 9,50 zł od osoby,
- za odpady zmieszane (niesegregowane) – 14,50 zł od osoby.
5) Mieszkańcy zadeklarują, czy będą segregować odpady czy też nie. Wysokość opłaty uzależniona będzie od danych zawartych w deklaracji.
6) Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez podmiot odbierający odpady.
7) Obowiązek złożenia  deklaracji mają właściciele(współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, osoby prawne zarządzające lub władające nieruchomością, zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarząd wspólnoty itp.) nieruchomości zamieszkałych.
8) Deklarację składa się do Urzędu Gminy w Reszlu.  
9) Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 29 marca 2013 roku.
10) Deklarację składa się  jeden raz chyba, że nastąpią okoliczności mające wpływ na dane w niej zawarte. Wówczas  deklarację składa się ponownie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji.
11) Do wyliczenia należnej opłaty przyjmuje się dane o liczbie osób zameldowanych w lokalu z danych ewidencyjnych Urzędu Gminy w Reszlu.  Rozbieżności  w ilości osób zameldowanych i zamieszkałych wyjaśnione zostaną w toku postępowania administracyjnego.
12) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanych okresowo w deklaracji wpisuje się ilość osób i okres przebywania na nieruchomości.
13) W deklaracji określa się sposób postępowania z odpadami komunalnymi – w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów naliczona opłata będzie niższa .
14) W przypadku stwierdzenia niezgodnego z deklaracją postępowania z odpadami komunalnymi, opłata zostanie naliczona jak za odpady zmieszane, a więc wg wyższej stawki.
15) Niezłożenie deklaracji skutkuje ustaleniem wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej.
16) Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą wypowiedzieć  umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów stałych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
17) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od dnia 01 lipca 2013 roku reguluje się miesięcznie– do 10 dnia każdego miesiąca.
18) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Reszlu albo na rachunek bankowy budżetu Gminy w Banku Spółdzielczym w Reszlu Nr rachunku:  70 8851 0008 2001 0100 0101 0025 z dopiskiem „opłata za odpady”.

Środki finansowe  uzyskiwanych z opłat Gmina przeznaczy na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.
a) zbiórki, odbioru, transportu odpadów komunalnych,
b) odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych prowadzonego przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz pozostałe instalacje prowadzące odzysk i recykling odpadów,
c) selektywnej zbiórki odpadów, w tym tworzenia i utrzymania punktów selektywnego ich zbierania,
d) edukacji ekologicznej,
e) obsługi administracyjnej systemu.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
na stronie internetowej:
www.ugreszel.pl
w BIP pod adresem:
http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/ w zakładce Ochrona środowiska
w Urzędzie Gminy w Reszlu
Tel. 89-755-39-00, 89-755-39-11