Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dniu 28 czerwca 2013 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu nastąpiło podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel.
Umowa zawarta została pomiędzy Gminą Reszel a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Reszlu i obowiązywać będzie  przez 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2014 roku.

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gmina zobowiązana była wyłonić przedsiębiorcę, który  od dnia 01 lipca 2013 r. odbierał będzie od mieszkańców odpady komunalne w drodze przetargu.

Do przetargu przystąpiły dowie spółki: PWiK Sp. z o. o. w Reszlu i Remondis Sp. z o. o. Mrągowo. W toku postępowania przetargowego z przyczyn formalnych oferta firmy Remondis została odrzucona. Remondis odwołał się  do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która w orzeczeniu z dnia 27 czerwca 2013 r. przyznała rację Gminie Reszel .

Tym samym  zwycięzcą w  przetargu została  reszelska Spółka PWiK .

Umowę podpisali :

  • w imieniu Gminy Reszel - Burmistrz Reszla Pan  Marek Janiszewski  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Julity Paprockiej
  • w imieniu Spółki PWiK w Reszlu -  Pani Krystyna Gołaszewska - Wiceprezes Spółki

Autor: Organizatorzy