Kontrola segregacji odpadów komunalnych w gminie Reszel

W miesiącu wrześniu dokonano pierwszych kontroli zgodności postępowania z odpadami komunalnymi  ze złożoną deklaracją.

W wyniku kontroli niezgodność postępowania z odpadami komunalnymi stwierdzono na 10 nieruchomościach. Nieprawidłowości dotyczyły  braku segregacji odpadów i braku pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki. W odpadach zmieszanych stwierdzono odpady, które  wg deklaracji winny być zbierane selektywnie.

Wobec właścicieli/zarządców  w/w nieruchomości podjęte zostały działania przewidziane prawem.

Przypominamy:

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  obowiązkiem właściciela/ zarządcy nieruchomości jest  wyposażenie tej nieruchomości  w pojemniki:
- do gromadzenia odpadów zmieszanych  - pojemnik czarny – w przypadku deklaracji o braku segregacji,
- do gromadzenia odpadów w sposób selektywny – pojemniki w kolorach: żółtym (plastik), niebieskim (papier), zielonym (szkło białe i kolorowe) , czarny (odpady zmieszane) – w przypadku deklaracji o segregacji odpadów
Dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej worki do segregacji w odpowiednich kolorach dostarcza nieodpłatnie przedsiębiorca odbierający odpady

    W przypadku braku lub nieprawidłowej segregacji (mimo deklaracji),  gromadzone na nieruchomości odpady będą traktowane jak odpady zmieszane, a ich właścicielowi zostanie naliczona wyższa opłata.

Autor: Urząd Gminy w Reszlu