Obowiązek oznaczenia nieruchomości

W związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców i instytucji, informujemy, że na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek oznaczenia nieruchomości  - umieszczenia tabliczek z numerem domu.
Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw — nazwę miejscowości.

 W wielu przypadkach dobrze oznakowana nieruchomość to szybsze dotarcie służb ratunkowych, prawidłowe dostarczenie korespondencji jak i możliwość odebrania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę.   Obecnie kwestie numeracji nieruchomości regulują przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U. z 2010 nr 193 poz. 1287). Przepisy w/w ustawy stanowią m.in., że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które władają nieruchomościami, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.
  W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
    Za niedopełnienie opisanych wyżej wymagań grożą  kary określone w art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.).
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  Urzędu Gminy w Reszlu - Dział Techniczno-Budowlany, nr tel. 89-755-39-25 w godz. 7.30-15.30.

Autor: Urząd Gminy w Reszlu