Uwaga przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów!

Burmistrz Reszla przypomina przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych o obowiązku złożenia sprawozdania kwartalnego.
Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 oraz art. 9o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t. z późn. zm.) podajemy terminy składania sprawozdań kwartalnych za 2013 rok, sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 Terminy składania sprawozdań kwartalnych za 2013 rok:

- do 30 kwietnia danego roku za pierwszy kwartał,
- do 31 lipca danego roku za drugi kwartał,
- do 31 października danego roku za trzeci kwartał,
- do 31 stycznia następnego roku za czwarty kwartał.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku zaczął obowiązywać przepis art. 9x ust. 1 pkt. 5 powyższej ustawy zgodnie, z którym przedsiębiorca, który przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Autor: Małgorzata Stadnik