Gdzie wyrzucić ten odpad

To, w jaki sposób segregujemy odpady w swoim domu lub mieszkaniu, w dużym stopniu zależy od wytycznych gminy: zgodnie z ustawą „śmieciową” to gmina decyduje o tym, na ile frakcji ( czyli rodzajów) mają być podzielone śmieci. 

Czytaj więcej...

Od odpadu do produktu

Odpady wytworzone z tworzyw sztucznych są najszybciej rozrastającą się grupą odpadów, zarówno pod względem objętościowym, jak i wagowym. Ilość opakowań z tworzyw sztucznych rośnie lawinowo, ze względu na ich dobre właściwości np. lekkość, wytrzymałość, estetykę.

Czytaj więcej...

Wspólny system segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.

Czytaj więcej...

Kontrola segregacji odpadów komunalnych w gminie Reszel

Urząd Gminy w Reszlu informuje, że znacznie wzrosła ilość odpadów zmieszanych, odebranych od mieszkańców naszej gminy, co zwiększa koszty związane z ich zagospodarowaniem. W związku z tym, przystępujemy do przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących ilości osób zamieszkałych.

Przypominamy:


Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  obowiązkiem właściciela/ zarządcy nieruchomości jest  wyposażenie tej nieruchomości  w pojemniki:
- do gromadzenia odpadów zmieszanych  - pojemnik czarny – w przypadku deklaracji o braku segregacji,
- do gromadzenia odpadów w sposób selektywny – pojemniki w kolorach: żółtym (plastik), niebieskim (papier), zielonym (szkło białe i kolorowe) , czarny (odpady zmieszane) – w przypadku deklaracji o segregacji odpadów
Dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej worki do segregacji w odpowiednich kolorach dostarcza nieodpłatnie przedsiębiorca odbierający odpady

    W przypadku braku lub nieprawidłowej segregacji (mimo deklaracji),  gromadzone na nieruchomości odpady będą traktowane jak odpady zmieszane, a ich właścicielowi zostanie naliczona wyższa opłata.

 

Recykling ? Co to takiego?

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego polegająca na zmniejszeniu ilości odpadów. Od utylizacji różni się tym, że odpady nie są niszczone, lecz ponownie przetworzone z surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, metali. Odzyskane surowce mogą być wykorzystane ponownie, niektóre z nich (np. papier) można przetwarzać kilka-kilkanaście razy, a inne (np. aluminium czy szkło) bez końca. Podstawą recyklingu jest dokładna segregacja odpadów.

 

Czytaj więcej...

Kalkulator oszczędności


Sprawdź ile zaoszczędzisz segregując odpady

(wpisz liczbę osób, okres w miesiącach i naciśnij Oblicz)

Źródło: sxc.hu
Opady niesegregowane: PLN
Opady segregowane: PLN
Ilość osób: w gospodarstwie domowym
Ilość miesięcy: M
Koszty za odbiór odpadów niesegregowanych: PLN
Koszty za odbiór odpadów segregowanych: PLN
Przy segregacji oszczędzasz: PLN

Przydatne linki


1. http://naszesmieci.mos.gov.pl/ - strona  Ministerstwa Środowiska gdzie można uzyskać wiele ciekawych informacji 

2. Gra ekologiczna  - nauka przez zabawę
(posegreguj odpady do odpowiednich pojemników: zółty - plastik, zielony - szkło, niebieski - papier)
3. Więcej gier o segregacji odpadów

Gospodarka odpadami

Materiały reklamowe

-
Ulotka A5 ulotka A5

- Ulotka składana - "Dobre rady na reszelskie odpady"

- Ulotka łączona - "Gospodarka śmieciowa"

- Deklaracja - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wzór - wypowiedzenie umowy smieci

Obowiązki sprawozdawcze gminy


OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE GMINY

Burmistrz jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Sprawozdanie takie zawiera:
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.
5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
6) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.
Dane zawarte w sprawozdaniu są weryfikowane przez marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W przypadku, gdy jest ono sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory sprawozdań, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.
Uprawnienia kontrolne gminy
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosując do tego przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
Kontrolę nad prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania sprawuje marszałek województwa.
Kary za niewypełnianie zobowiązań
Gminna jednostka organizacyjna za niewypełnienie zobowiązań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może otrzymać od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska karę, jeśli:
1) odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności - podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 tys. zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu;
2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. zł do 50 tys. zł;
3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2 tys. zł za pierwszy ujawniony przypadek;
4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5 tys. zł;
5) przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom pieniężnym podlega ten związek.
W przypadku gdy stwierdzono, że gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
1) nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
2) po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
3) nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
- wojewódzki inspektor ochrony środowiska zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez tę jednostkę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres 3 lat.
Kwestię warunków nakładania i wymiaru kar nakładanych na gminę oraz przedsiębiorstwa z tytułu niewywiązywania się z obowiązków nałożonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje Art. 9 tejże ustawy.

Dodatkowe informacje


Dodatkowe informacje
dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) obowiązującymi od dnia 01.01.2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity - Dz.U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Rejestr taki na terenie Gminy Reszel prowadzi Burmistrz Reszla.
 Wpisu do rejestru, zmiany wpisu oraz wykreślenie z rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony sekretariacie Urzędu Gminy w Reszlu, Rynek 24, 11-440 Reszel.

Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku
w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Potwierdzeniem wpisu do rejestru jest zaświadczenie wydawane z urzędu.

Art. 9d, 9e oraz 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa następujące wymagania, jakie obowiązany jest spełniać podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości:

1. posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej;
5. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie  hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
6. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych;
7. sporządzanie kwartalnych sprawozdań i przekazywanie ich Burmistrzowi Reszla w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie powinno zawierać:
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne
w sposób niezgodny z regulaminem.

Przedsiębiorca, który nie działa na podstawie zawartej umowy z Gminą Reszel (w trybie art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i nie świadczy usług w trybie zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 6f ust. 2 ww. ustawy), obowiązany jest również:

- zamieścić w sprawozdaniu informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykazy te powinny zawierać:
1)    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości;
2) adres nieruchomości, z której zostały odebrane odpady komunalne;
3) data zawarcia i nr umowy z podaniem informacji, na jaki okres została zawarta;
4) data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
5) dodatkowo rodzaj umowy: na odbiór odpadów zmieszanych na odbiór odpadów zebranych selektywnie oraz określenie rodzaju umowy z podziałem na umowę indywidualną, zbiorową lub inną.
             
Przekazanie nierzetelnego sprawozdania podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł (art. 9x ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Przekazanie sprawozdania po terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia (art. 9x ust 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie
14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, składając wniosek
o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Reszel jest obowiązany złożyć do Burmistrza Reszla wniosek
o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności (art. 9i ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach) .

Zgodnie z art. 71 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 9j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, gdy:

  • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych
  • do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym;
  • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
  • stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
  • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
  • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 cyt. ustawy, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 cyt. ustawy, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania
  • do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 cyt. ustawy.


Przedsiębiorcy działający na podstawie ww. zezwolenia zwolnieni są z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru (art. 9x   ust 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).