Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych"

Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.

Czytaj więcej...

Dbajmy o czystość naszych jezior

W sobotę 22 kwietnia 2017 roku w ramach akcji "Dbajmy o czystość naszych jezior" funkcjonariusze Komisariatu Policji wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Reszlu przystąpili do szlachetnego działania mającego na celu zaprowadzenie porządku, a co za tym idzie usunięcie śmieci porzuconych nad brzegami naszych jezior przez turystów i mieszkańców naszej Gminy.

Czytaj więcej...

EWIDENCJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

EWIDENCJA URZĄDZEŃ

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

(wodociąg, kanalizacja, studnia, szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków, kolektor słoneczny, pompa ciepła, fotowoltaika, itp.)

 

W związku z aktualizacją prowadzonych przez Gminę Reszel rejestrów i ewidencji dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska, zwracamy się do mieszkańców Gminy Reszel o wypełnienie formularzy zgłoszenia.

Przedmiotowe zgłoszenia winni złożyć wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Reszel.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy ul. Reymonta 1-4 (Dział Techniczno Budowlany) oraz zamieszczone na stronie internetowej:

http://bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_wiejska/299/Urzadzenia_infrastruktury_technicznej_w_zakresie_ochrony_srodowiska/

 

Zgłoszenia można składać osobiście, korespondencyjnie (poczta), w formie elektronicznej (pod warunkiem podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym) w terminie do dnia 30 września 2016 roku. 

 

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2016.250 tekst jednolity).

 

Zbiórka odpadów - maj 2014

http://www.sxc.hu OGŁOSZENIE
W dniach 14.05.2014 na ternie miasta i 15-16.05.2014 na terenie gminy przeprowadzona zostanie akcja zbiórki odpadów: 
wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów biodegradowalnych zielonych .

Czytaj więcej...

Zbiórka elektroodpadów w SP3

fot. Organizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu po raz kolejny przystąpiła do Akcji Wiosenne działania na Warmii i Mazurach organizowanej przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Czytaj więcej...

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów!

Burmistrz Reszla przypomina przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych o obowiązku złożenia sprawozdania kwartalnego.
Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 oraz art. 9o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t. z późn. zm.) podajemy terminy składania sprawozdań kwartalnych za 2013 rok, sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów 12.10.2013

http://www.sxc.hu OGŁOSZENIE
W dniu 12.10.2013 roku przeprowadzona zostanie akcja zbiórki odpadów:
wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, zużytego sprzętu elektronicznego  i elektrycznego, odpadów biodegradowalnych zielonych .

Czytaj więcej...

Obowiązek oznaczenia nieruchomości

W związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców i instytucji, informujemy, że na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek oznaczenia nieruchomości  - umieszczenia tabliczek z numerem domu.
Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw — nazwę miejscowości.

Czytaj więcej...

Kontrola segregacji odpadów komunalnych w gminie Reszel

W miesiącu wrześniu dokonano pierwszych kontroli zgodności postępowania z odpadami komunalnymi  ze złożoną deklaracją.

W wyniku kontroli niezgodność postępowania z odpadami komunalnymi stwierdzono na 10 nieruchomościach. Nieprawidłowości dotyczyły  braku segregacji odpadów i braku pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki. W odpadach zmieszanych stwierdzono odpady, które  wg deklaracji winny być zbierane selektywnie.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dniu 28 czerwca 2013 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu nastąpiło podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel.
Umowa zawarta została pomiędzy Gminą Reszel a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Reszlu i obowiązywać będzie  przez 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Czytaj więcej...