Regulamin utrzymania czystości


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Jednym z kluczowych aktów prawnych podejmowanych przez radę miejską w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jest on podejmowany przez radę gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Regulamin stanowi akt prawa miejscowego. Określa on szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W kontekście systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można w zakresie jego zawartości wskazać na określenie w nim wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych. W ten sposób określone zostały frakcje odpadów wymagające obowiązkowo selektywnego zbierania i odbierania. Natomiast sposób tej zbiórki pozostawiono do uregulowania poprzez samą gminę - czy będzie to zbiórka u źródła, czy poprzez gminne punkty selektywnej zbiórki, czy w jeszcze jakiś inny, indywidualnie ustanowiony w danym miejscu sposób. Regulamin stanowi więc także kluczowy akt określający szczegółowe wymagania ustanowione przez gminę dla właścicieli nieruchomości.