Dodatkowe informacje


Dodatkowe informacje
dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) obowiązującymi od dnia 01.01.2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity - Dz.U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Rejestr taki na terenie Gminy Reszel prowadzi Burmistrz Reszla.
 Wpisu do rejestru, zmiany wpisu oraz wykreślenie z rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony sekretariacie Urzędu Gminy w Reszlu, Rynek 24, 11-440 Reszel.

Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku
w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Potwierdzeniem wpisu do rejestru jest zaświadczenie wydawane z urzędu.

Art. 9d, 9e oraz 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa następujące wymagania, jakie obowiązany jest spełniać podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości:

1. posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej;
5. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie  hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
6. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych;
7. sporządzanie kwartalnych sprawozdań i przekazywanie ich Burmistrzowi Reszla w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie powinno zawierać:
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne
w sposób niezgodny z regulaminem.

Przedsiębiorca, który nie działa na podstawie zawartej umowy z Gminą Reszel (w trybie art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i nie świadczy usług w trybie zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 6f ust. 2 ww. ustawy), obowiązany jest również:

- zamieścić w sprawozdaniu informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykazy te powinny zawierać:
1)    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości;
2) adres nieruchomości, z której zostały odebrane odpady komunalne;
3) data zawarcia i nr umowy z podaniem informacji, na jaki okres została zawarta;
4) data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
5) dodatkowo rodzaj umowy: na odbiór odpadów zmieszanych na odbiór odpadów zebranych selektywnie oraz określenie rodzaju umowy z podziałem na umowę indywidualną, zbiorową lub inną.
             
Przekazanie nierzetelnego sprawozdania podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł (art. 9x ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Przekazanie sprawozdania po terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia (art. 9x ust 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie
14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, składając wniosek
o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Reszel jest obowiązany złożyć do Burmistrza Reszla wniosek
o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności (art. 9i ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach) .

Zgodnie z art. 71 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 9j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, gdy:

  • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych
  • do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym;
  • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
  • stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
  • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
  • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 cyt. ustawy, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 cyt. ustawy, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania
  • do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 cyt. ustawy.


Przedsiębiorcy działający na podstawie ww. zezwolenia zwolnieni są z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru (art. 9x   ust 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).