URZĄD GMINY W RESZLU

11-440 Reszel, ul. Rynek 24 , tel. centrala – (89) 755-39-00, fax (89) 755 07 58

Rejestr zbiorów danych osobowych

Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Urzędu Gminy w Reszlu


Podstawa prawna: art. 36a ust.9 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2135 z późn.zm) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w
sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

Lp

Nazwa zbioru

Data

Zmiany

utworzenia

wpisu

do rejestru

wykreślenia

Data ostatniej zmiany

Zakres
1

Ewidencja umów dzierżawy gruntów komunalnych

28.10.1999

30.06.2015

 

 

 

2

Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego

28.10.1999

30.06.2015

 

28.04.2008

Sposób prowadzenia ewidencji

3

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

28.10.1999

30.06.2015

 

 

 

4

Ewidencja zezwoleń na wytwarzanie odpadów

28.10.1999

30.06.2015

 

 

 

5

Ewidencja zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

28.10.1999

30.06.2015

 

 

 

6

Ewidencja zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów

28.10.1999

30.06.2015

 

 

 

7

Rejestr obrotu i podatku VAT

28.10.1999

30.06.2015

 

 

 

8

Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy gruntu

28.10.1999

30.06.2015

 

28.04.2008

Sposób prowadzenia ewidencji

9

Rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy

28.10.1999

30.06.2015

 

 

 

10

Kartoteki kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego

28.10.1999

30.06.2015

 

 

 

11

Rejestr przedpoborowych

28.10.1999

30.06.2015

16.03.2016

 

Podstawa przetwarzania do

12

Dowody osobiste

28.10.1999

30.06.2015

 

28.04.2008

Podstawa przetwarzania do

13

Akta stanu cywilnego

28.10.1999

30.06.2015

 

28.04.2008

Podstawa przetwarzania do

14

Oświadczenia radnych o stanie majątkowym

28.10.1999

30.06.2015

 

 

 

15

Rejestr pobytu czasowego cudzoziemców

28.10.1999

30.06.2015

30.06.2015

 

Scalenie zbioru

16

Ewidencja dodatków mieszkaniowych

28.10.1999

30.06.2015

30.06.2015

 

Przekazanie realizacji zadania

17

Korespondencja

28.04.2008

30.06.2015

 

 

 

18

Ewidencja podatników podatków i opłat lokalnych

28.04.2008

30.06.2015

 

 

 

19

Archiwum

28.04.2008

30.06.2015

 

 

 

20

Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy

28.04.2008

30.06.2015

 

 

 

21

SIO

5.02.2011

30.06.2015

 

 

 

22

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

17.10.2012

30.06.2015

 

 

 

23

Gospodarka odpadami

21.05.2013

30.06.2015

 

 

 

24

Młodociani pracownicy

4.07.2013

30.06.2015

 

 

 

25

Dowożenie

5.07.2013

30.06.2015

 

 

 

26

Obowiązek szkolny i nauki

8.07.2013

30.06.2015

 

 

 

27

Sport

8.07.2013

30.06.2015

 

 

 

28

Rejestr mieszkańców

25.02.2015

30.06.2015

 

 

 

29

Rejestr zamieszkania cudzoziemców

26.02.2015

30.06.2015

 

 

 

30

Rejestr wyborców

26.02.2015

30.06.2015

 

 

 

31

Kwalifikacje wojskowe

16.03.2016

16.03.2016

 

 

 

32

Rejestr sporządzonych kart Prd-5/1

16.03.2016

16.03.2016

 

 

 

33

Rejestr interwencji Straży Miejskiej

16.03.2016

16.03.2016

 

 

 

34

Rejestr nałożonych mandatów karnych

16.03.2016

16.03.2016

 

 

 

35

Rejestr spraw o wykroczenia

16.03.2016

16.03.2016

 

 

 

36

Wykaz osób przewidzianych do wykonywania świadczeń na rzecz obrony

16.03.2016

16.03.2016