URZĄD GMINY W RESZLU

11-440 Reszel, ul. Rynek 24 , tel. centrala – (89) 755-39-00, fax (89) 755 07 58

Lp.

Opis

 

1

Nazwa zbioru danych

EWIDENCJA SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO

2

Administrator danych

Burmistrz Reszla

ul. Rynek 24

11-440 Reszel

3

Przedstawiciel administratora danych ( art.31a ustawy)

nie dotyczy

4

Powierzenie przetwarzania danych ( art.31 ustawy)

nie dotyczy

5

Podstawa prawna

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r – o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

6

Cel przetwarzania danych

Zawarcie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości komunalnych

7

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane

Osoby fizyczne i osoby prawne

8

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

- nazwiska i imiona

- imiona rodziców

- adres zamieszkania lub pobytu

- PESEL

- nr i seria dokumentu tożsamości

9

Sposób zbierania danych

- od osób, których dotyczą

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

10

Sposób udostępniania danych

zgodnie z wnioskiem

11

Odbiorcy danych

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

12

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy