URZĄD GMINY W RESZLU

11-440 Reszel, ul. Rynek 24 , tel. centrala – (89) 755-39-00, fax (89) 755 07 58

Lp.

Opis

 

1

Nazwa zbioru danych

EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW

 

2

Administrator danych

Burmistrz Reszla

ul. Rynek 24

11-440 Reszel

3

Przedstawiciel administratora danych ( art.31a ustawy)

nie dotyczy

4

Powierzenie przetwarzania danych ( art.31 ustawy)

nie dotyczy

5

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- ustawa z dnia 2 lipca2004 o swobodzie działalności gospodarczej

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

6

Cel przetwarzania danych

- wydawanie zezwoleń na usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów

- wydawanie decyzji administracyjnych

- spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa

7

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane

Osoby fizyczne i osoby prawne

8

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

- nazwiska i imiona

- adres zamieszkania lub pobytu

9

Sposób zbierania danych

- od osób, których dotyczą

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

10

Sposób udostępniania danych

zgodnie z wnioskiem

11

Odbiorcy danych

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

12

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy