KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kursy Reszel - Biskupiec/ Biskupiec - Reszel od 3 grudnia 2018 r.

Memoriał Kazimierza Sochackiego 2018

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

1 i 2 listopada czasem refleksji

Już niedługo dni, które zachęcają nas do refleksji na temat życia i przemijania.

Na lekcjach religii przybliżamy tematykę Świętych i celu modlitw za zmarłych.

Odwiedzamy też Cmentarz, aby zapalić znicze na grobach bliskich.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" pisał ks. J. Twardowski.

Pamiętajmy o Jego słowach nie tylko w najbliższym czasie.

Nabór wniosków dla podejmujących działalność gospodarczą

Kalendarz imprez 2018

STYCZEŃ

6 stycznia Reszelski Orszak Trzech Króli
19 stycznia Świąteczny przegląd artystyczny

   

MARZEC

23 marca Misterium męki pańskiej

 

MAJ

2 maja Reszelska majówka
19 maja Reszelskie koncerty muzyki organowej i kameralnej
Warsztaty „obrzęd dożynkowy”
27 maja Reszelski Dzień Rodziny

 

CZERWIEC

2 czerwca Reszelskie koncerty muzyki organowej i kameralnej
9 czerwca Festyn szkolny
16 czerwca Reszelskie koncerty muzyki organowej i kameralnej
29 czerwca Świętolipskie wieczory muzyczne

 

LIPIEC

6 lipca Świętolipskie wieczory muzyczne
Terenowa inwazja
7 lipca

Terenowa inwazja

13 lipca  Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Reszlu
Świętolipskie wieczory muzyczne
14 lipca Bieg warmiński
Strefa kibica
15 lipca Strefa kibica
20 lipca Świętolipskie wieczory muzyczne
22 lipca Zawody motcrossowe
27 lipca Biesiada warmińska
Świętolipskie wieczory muzyczne
28 lipca Reszelskie koncerty muzyki organowej i kameralnej

 

SIERPIEŃ

3 sierpnia Świętolipskie wieczory muzyczne
10 sierpnia Świętolipskie wieczory muzyczne
11 sierpnia Uroczystości jubileuszowe w świętej lipce
Reszelskie koncerty muzyki organowej i kameralnej
15 sierpnia Świętolipskie wieczory muzyczne
17 sierpnia Świętolipskie wieczory muzyczne
24 sierpnia Świętolipskie wieczory muzyczne
25 sierpnia Reszelskie koncerty muzyki organowej i kameralnej
31 sierpnia Świętolipskie wieczory muzyczne

 

  WRZESIEŃ 

1 września Eko Reszel - Koncerty i warsztaty kulinarne
2 września Eko Reszel - Koncerty i warsztaty kulinarne
7 września Eko Reszel - Koncerty i warsztaty kulinarne
Świętolipskie wieczory muzyczne
16 września Jubileusz 25 lecia reszelskiego festiwalu piosenki 
21 września Eko Reszel - Zakończenie projektu
23 września Dożynki gminno-powiatowe
30 września Niedziela z cittaslow

Informacja

 

   

W piątek - 6 lipca 2018 r. odbędzie się otwarcie Terenowej Inwazji.
Pojazdy uczestniczące w imprezie zostaną
zaprezentowane o godz. 16.00 na ulicy Podzamcze. Zapraszamy.
Prosimy nie parkować w tym dniu na
ulicy Podzamcze.
Do godz. 18.00 będzie obowiązywała
zmiana organizacji ruchu w obrębie zamku.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Reszlu jest Burmistrz Reszla , 11-440 Reszel, ul. Rynek 24
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Reszlu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Reszlu - Bożydarem Marcinem Błęckim za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Reszla - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Reszlu
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Reszel
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Reszel przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Reszla
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Reszlu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Majówka reszelska

Informacja

Dodatkowe informacje