KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wdrożenie e-usług

5 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu nastąpiło podpisanie umowy na zadanie „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz modernizacja strony www” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał ją przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Julity Paprockiej z firmą ZETO PROJEKT Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pawła Sadowskiego – Prezesa Zarządu.

Przedmiotem Umowy jest realizacja następujących zadań:

  • zakup i wdrożenie licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca;
  • modernizacja systemu dziedzinowego;
  • zakup i wdrożenie licencji modułu komunikacji dla CPeUM;
  • zakup i wdrożenie licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
  • opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP
  • modernizacja strony www

Łączna wartość brutto realizacji przedmiotu umowy wynosi 499 736,70 zł.

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel pozwoli mieszkańcom w szybszy i łatwiejszy sposób załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje