KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rewitalizacja Parku Miejskiego

22 stycznia 2019 roku Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak z Lidzbarka Warmińskiego.

W ramach umowy Gmina Reszel powierza do wykonania roboty budowlane polegające na „Przywróceniu wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu” w ramach zadania „Rozwój Przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego Otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Wartość przedmiotu umowy wynosi 6 584 944,84 złotych. 

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

 • wymiana lub remont istniejących mostków pieszych przez rzekę,
 • wymiana nawierzchni betonowych na granitowe,
 • utwardzenie istniejących ścieżek i schodów ziemnych przepuszczalną nawierzchnią mineralno-żywiczną,
 • wymiana ławek w amfiteatrze i wykonanie podestu sceny amfiteatru z desek syntetycznych,
 • wycinka drzew wraz z usunięciem karp
 • oczyszczenie stawów
 • sadzenie krzewów oraz wykonanie nasadzeń kwiatowych,
 • montaż urządzeń małej architektury – siłownia zewnętrzna, bujaki sprężynowe, zestaw drabinek, huśtawka, zabawki terenowe, kosze, stoliki szachowe, stoliki z ławkami, ławki dębowe, ścianki wspinaczkowe, karmiki, tablice informacyjne i pamiątkowe,
 • wykonanie trasy kablowej, montaż słupów i opraw oświetleniowych,
 • wykonanie monitoringu terenu.

Również tego samego dnia podpisana została umowa z firmą BUDOKOP Piotr Głodowski na wykonanie robót budowlanych polegających na „Likwidacji osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim w Reszlu” w ramach zadania „Rozwój Przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego Otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Wartość tej inwestycji wynosi 2 204 456,85 złotych.

Zakres prac budowlanych:

 • karczowanie terenu i wycinkę drzew wraz z usunięciem karp,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • zabezpieczenie skarp przed zagrożeniem osuwiskami,
 • sadzenie krzewów oraz wykonanie nasadzeń kwiatowych.

Dodatkowo na każde z zadań podpisane zostały umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadań.

 

 

   

Dodatkowe informacje