KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Flaga Gminy Reszel

Zasady używania oraz wzór graficzny flagi Gminy Reszel.

Uchwała Nr XVII/101/08 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustanowienia flagi Gminy Reszel.

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, nr 214, póz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz, 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337z 2007 r. Nr 138, póz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 3 ust l ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, póz. 130, z 1998 r. Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 120 póz. 1268, z 2001 r Nr 123 póz. 1353), po zasięgnięciu opinii Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada Miejska uchwala co następuje:

  • § 1. Ustanawia się flagę Gminy Reszel, której wzór ł opis stanowią załączniki Nr l do niniejszej uchwały.
  • § 2. Flaga Gminy Reszel podlega ochronie prawnej.
  • § 3. Użytkowe stosowanie symboli Gminy wymaga każdorazowo pisemnej zgody Burmistrza Reszla.
  • § 4. Opinia Komisji Heraldycznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  • § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
  • § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Rada Miejska w Reszlu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu
Tadeusz Żegis

 

Kolor zielony (C-100%, Y-100%) nawiazuje do barwy herbu miasta, symbolizuje lasy otaczajace miasto oraz rolnictwo, z którego żyje większość mieszkańców gminy. Kolor żółty (M-15%, Y100%) symbolizuje chwalebną historię i dobrobyt miasta. Godło z herbu miasta Reszla.

 

 

Dodatkowe informacje