KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

  

RESZELSKI BUDŻET OBYWATELSKI
NA 2019 ROK (RBO 2019)

 Decydujmy razem

 

GŁOSOWANIE 

 


Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu www.ugreszel.pl i BIP Gminy Reszel, oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania.

 

Kto może głosować:

 

Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna na stronie internetowej www.ugreszel.pl w zakładce RBO lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

 

Sposób głosowania:

 

 • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punkcie Informacji Turystycznej w Urzędzie Gminy w Reszlu;
 • Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.

 

GŁOSOWANIE TRWA DO 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2019 rok.

 

Zapraszamy do głosowania!

 

Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Załącznik nr 1 do Protokółu z posiedzenia Zespołu Koordynującego

Karta do głosowania

Herb Gminy

Zasady używania herbu Gminy Reszel.

§2

 1. Herbu Gminy Reszel używają: Rada Miejska, Burmistrz Reszla, Urząd Gminy:
  • na budynkach administracji samorządowej,
  • na pieczęciach, emblematach, drukach urzędowych,
  • na samochodach służbowych,
  • na stronach internetowych,
  • na wizytówkach radnych, kierownictwa Urzędu Gminy,
 2. Herbu Gminy Reszel mogą używać do celów związanych z realizacją zadań statutowych jednostki organizacyjne gminy, jednostki pomocnicze, służby, inspekcje i straże mające siedzibę i działające na terenie Gminy Reszel - po uzyskaniu zgody Burmistrza Reszla.
 3. Spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy Reszel mogą używać herbu Gminy Reszel po uzyskaniu zgody Burmistrza.
 4. Organy i jednostki wymienione w ust. 1-3 nieodpłatnie korzystają z herbu Gminy.
 5. Burmistrz w zezwoleniu na używanie herbu określa czas używania oraz miejsce jego umieszczania (np. budynek, pomieszczenie, druki, strony internetowe, pojazdy itp.).

§3

 1. Używanie herbu Gminy przez inne podmioty niż wymienione w § 2 w celach reklamowych lub zamieszczanie w znaku towarowym (usługowym) dla celów komercyjnych jest odpłatne i wymaga zgody Burmistrza.
 2. Zasady odpłatności strony określają w drodze umowy cywilnoprawnej ze szczególnym uwzględnieniem warunków używania wizerunku herbu w imię dobrych obyczajów i prestiżu Gminy.
 3. Burmistrz nie wyraża zgody na używanie herbu według wzoru innego niż określony w załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Reszel.

§4

 1. Burmistrz może wyjątkowo wyrazić zgodę na nieodpłatne używanie herbu Gminy dla osób fizycznych lub prawnych, instytucji pozarządowych prowadzących działalność charytatywną, promujących dziedzictwo historyczne Gminy lub działających w szczególnym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców.
 2. W tym przypadku Burmistrz wyraża zgodę w formie Zarządzenia na wniosek osób wymienionych w ust 1, po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających działania zgodne z prawem i dla dobra społecznego.

§5

Herb Gminy Reszel nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych przez podmioty biorące w nich udział bez względu na rodzaj wyborów - powszechnych czy lokalnych.

na podstawie Uchwały Nr XV/94/2003 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: zasad używania herbu Gminy Reszel.

Dodatkowe informacje