KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Herb Gminy

Zasady używania herbu Gminy Reszel.

§2

 1. Herbu Gminy Reszel używają: Rada Miejska, Burmistrz Reszla, Urząd Gminy:
  • na budynkach administracji samorządowej,
  • na pieczęciach, emblematach, drukach urzędowych,
  • na samochodach służbowych,
  • na stronach internetowych,
  • na wizytówkach radnych, kierownictwa Urzędu Gminy,
 2. Herbu Gminy Reszel mogą używać do celów związanych z realizacją zadań statutowych jednostki organizacyjne gminy, jednostki pomocnicze, służby, inspekcje i straże mające siedzibę i działające na terenie Gminy Reszel - po uzyskaniu zgody Burmistrza Reszla.
 3. Spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy Reszel mogą używać herbu Gminy Reszel po uzyskaniu zgody Burmistrza.
 4. Organy i jednostki wymienione w ust. 1-3 nieodpłatnie korzystają z herbu Gminy.
 5. Burmistrz w zezwoleniu na używanie herbu określa czas używania oraz miejsce jego umieszczania (np. budynek, pomieszczenie, druki, strony internetowe, pojazdy itp.).

§3

 1. Używanie herbu Gminy przez inne podmioty niż wymienione w § 2 w celach reklamowych lub zamieszczanie w znaku towarowym (usługowym) dla celów komercyjnych jest odpłatne i wymaga zgody Burmistrza.
 2. Zasady odpłatności strony określają w drodze umowy cywilnoprawnej ze szczególnym uwzględnieniem warunków używania wizerunku herbu w imię dobrych obyczajów i prestiżu Gminy.
 3. Burmistrz nie wyraża zgody na używanie herbu według wzoru innego niż określony w załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Reszel.

§4

 1. Burmistrz może wyjątkowo wyrazić zgodę na nieodpłatne używanie herbu Gminy dla osób fizycznych lub prawnych, instytucji pozarządowych prowadzących działalność charytatywną, promujących dziedzictwo historyczne Gminy lub działających w szczególnym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców.
 2. W tym przypadku Burmistrz wyraża zgodę w formie Zarządzenia na wniosek osób wymienionych w ust 1, po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających działania zgodne z prawem i dla dobra społecznego.

§5

Herb Gminy Reszel nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych przez podmioty biorące w nich udział bez względu na rodzaj wyborów - powszechnych czy lokalnych.

na podstawie Uchwały Nr XV/94/2003 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: zasad używania herbu Gminy Reszel.

Dodatkowe informacje