ugreszel.pl

Blog ogólnotematyczny

Dom i Ogród

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika – krótki poradnik

Wynagrodzenie, jakie widnieje na umowie z pracownikiem istotnie różni się od tego, co widzi on na otrzymywanym przelewie bankowym. Co więcej, kwota wskazana w umowie jest niższa, niż faktyczny koszt pracodawcy. Kalkulacja wynagrodzenia w Polsce nie należy do łatwych, wszystko przez mnogość tytułów do odliczeń, oraz dodatkowe różnice wynikające z typu podpisanej umowy.

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowie o pracę

Umowa o pracę to najbardziej powszechny typ zatrudnienia, który jako jedyny podlega pod kodeks pracy. Nie wpływa to jednak aż tak istotnie na kalkulację wynagrodzenia, bardziej na wzajemne obowiązki między pracownikiem, a pracodawcą, taki jak chociażby ustalony okres wypowiedzenia czy gwarancja urlopu wypoczynkowego.

Na umowie o pracę znajduje się zawsze zapis o wysokości wynagrodzenia, może to być stawka godzinowa, lub miesięczna. Nie jest to jednak kwota, która trafia na konto pracownika, a jedynie podstawa do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, oraz do obliczenia podatku. Pracodawca ma obowiązek odprowadzić zarówno podatek jaki i składki ZUS w imieniu pracownika.

W pierwszym kroku kalkulacji wypłaty wynagrodzenia należy obliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, zarówno te potrącane z pracownikowi, jak i te które dodatkowo płaci pracodawca. Od wynagrodzenia pracownika potrącane są następujące składki:
– ubezpieczenie emerytalne 9,76%;
– ubezpieczenie rentowe 1,5%;
– ubezpieczenie chorobowe 2,45%.
To nie są jednak wszystkie koszty jakie ponosi pracodawca, choć nie potrąca ich pracownikowi, to odprowadza jeszcze do ZUS:
– ubezpieczenie emerytalne 9,76%;
– ubezpieczenie rentowe 6,5%;
– ubezpieczenie wypadkowe- zwykle 1,67% – stawka ustalana jest co rok, i może różnić się w zależności od branży.

Kolejnym krokiem kalkulacji jest wyliczenie kwoty ubezpieczenia zdrowotnego, nalicza się je jako 9% od podstawy pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne potrącane pracownikowi. Od tej samej podstawy, pomniejszonej o kosztu uzyskania przychodu (KUP) nalicza się podatek. Wysokość KUP zależy od miejsca zamieszkania, jeśli pracownik pracuje w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy wynosi 250 zł, w przeciwnym wypadku wynosi 300 zł. Od tak wyliczonej podstawy nalicza się podatek według skali podatkowej PIT, do osiągnięci w danym roku dochodu 85 528 wynosi 17%, a powyżej 32%.

Po wyliczeniu podatku kwotę potrącenia pomniejsza się jeszcze o kwotę wolną od podatku 43,76 zł, oraz część ubezpieczenia zdrowotnego, do poziomu 7,75% od podstawy naliczenia tego ubezpieczenia. Na konto pracownika trafia wynagrodzenie umowne pomniejszone o składki ubezpieczenia społecznego stanowiące koszt pracownika, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek.

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie i umowę o dzieło

Inną formą zatrudnienia może być podpisanie z pracownikiem umowy cywilnoprawnej. W polskim prawie są dwie takie umowy: umowa zlecenie i umowa o dzieło. Najmniej kosztów dla pracodawcy i pracownika generuje umowa o dzieło, w takiej sytuacji nie ma bowiem naliczeń ubezpieczeń społecznych. Pracownikowi przysługują kosztu uzyskania przychodu na poziomie 20%, kwota z umowy pomniejszona o nie stanowi podstawę do opodatkowania. Wynagrodzenie netto pomniejszany jest jedynie o podatek dochodowy, liczony analogicznie jak przy umowie o pracę. Ten rodzaj umowy jest najtańszy, ale obarczony bardzo wieloma uwarunkowaniami, kiedy taką umowę można podpisać. O wiele częściej stosuje się zaś umowę zlecenie.

Kalkulacja wynagrodzenia przy umowie zleceniu jest bardzo podobna jak w przypadku umowy o pracę. Występują tylko dwie różnice. Po pierwsze to pracownik decyduje, czy chce aby pracodawca naliczał składki na ubezpieczenie chorobowe, przy tej umowie nie są one obligatoryjne. Druga różnica polega na wysokości kosztów uzyskania przychodu- nalicza się je w taki sam sposób jak w przypadku umowy o dzieło